GWP reikšmių paaiškinimas

 

Tai yra pirmasis Pagrindų Vadovas serijoje, kuris remiasi naujausiais peržiūrėto F Dujų Reguliavimo reikalavimais.

Naujasis techninis reglamentas (EC) 517/2014 buvo patvirtintas Europoje 2014 m. balandžio mėn.

Čia pateikiame pagrindinius pakeitimus ir atitinkamos informacijos santrauką, kadangi visuotinio atšilimo potencialo GWP reikšmių fluoro angliavandenilių HFC šaldymo agentų žinojimas ateityje turės didelę svarbą.

Pagrindiniai pakeitimai

 

  1. Nuotėkių testavimas

EU 517/2014 techninio reglamento reikalavimai esamų sistemų tikrinimui dėl nuotėkių remiasi šaldymo sistemos užpildymu CO2 ekvivalentu tonomis. Tokiu būdu,šaldymo sistemos užpildytos aukštesnio GWP potencialo agentais, turi būti tikrinamos dėl nuotėkio daug dažniau, nei sistemos užpildytos tokiu pat kiekiu šaldymo agentu turinčio žemesnę GWP reikšmę.

Vienkomponenčių šaldymo agentų GWP potencialų reikšmės pateiktos EB 517/2014 techninio reglamento priede, o šaldymo agentų mišiniams turi būti skaičiuojamas pagal atskirų komponentų GWP (platesnė informacija pateikta tolesniame skirsnyje).

 

Lentelėje pateiktas nuotėkių patikros dažnis šaldymo sistemoms, kurios užpildytos skirtingu šaldymo agentu ir skirtingu kiekiu.

 

Sistemos krova Tikrinimo dėl nuotėkių dažnis
5* iki < 50 tonų CO2 ekvivalento

pvz., 1,27 iki < 12,7 kg R404A

pvz., 2,37 iki < 23,7 kg R407A

pvz., 3,49 iki < 34,9 kg R134a

1 kartą per metus

1 arba 2 kartus per metus, jei yra įdiegta nuotėkio aptikimo sistema

50 iki < 500 tonų CO2 ekvivalento

pvz., 12,7 iki < 127 kg R404A

pvz., 23,7 iki 237 kg R407A

pvz., 34,9 iki < 349 kg R134a

2 kartus per metus

1 kartą per metus, jei yra įdiegta nuotėkio aptikimo sistema

> 500 tonų CO2 ekvivalento

Turi būti įdiegta nuotėkio aptikimo sistema

pvz., > 127 kg R404A

pvz., > 237 kg R407A

pvz., > 349 kg R134a

4 kartus per metus

2 kartus per metus, jei yra įdiegta nuotėkio aptikimo sistema

 

* iki 10 tonų CO2 ekvivalentas taikomas hermetiškoms sistemoms (pvz., 2,54 kg R404A, 6,98 kg R134a). Tai taikoma nuo 2017 m. sausio mėn. 01 d.

Stacionari nuotėkio detekcijos sistema turi perspėti šaldymo sistemos operatorių arba aptarnaujančią bendrovę apie bet kokius nuotėkius ir privalo būti metrologiškai patikrinama kartą per metus. Reikalavimai sistemos priežiūros protokolams keičiasi nuo 3 kg HFC iki 10 tonų CO2 ekvivalento.

  1. Mokymas ir sertifikavimas

Darbuotojų, kurie jau yra praėję mokymus ir turintys darbo su F-dujomis pažymėjimus, kvalifikacija ir toliau išlieka priimtina. Vis dėlto yra papildomi reikalavimai, kad sertifikavimo programa ir mokymai apimtų informaciją apie tiesiogiai susijusias technologijas, skirtas pakeisti arba sumažinti fluorintų šiltnamio dujų naudojimą ir saugią elgseną su jomis.

 

  1. F-dujų naudojimo draudimai

Nuo 2020 m. sausio mėn. 1 d. bus draudžiama serviso reikmėms naudoti fluorintas dujas, kurių GWP > 2500, sistemose turinčiose virš 40 tonų CO2 ekvivalentą. Labiausiai paplitęs fluoro angliavandenilis, kurį palies šis draudimas, yra R404A. 10,2 kg R404A krova ekvivalentiška 40 tonų CO2.

Yra išimtisantrinio panaudojimo išvalytas arba regeneruotas šaldymo agentas gali būti naudojamas iki 2030 m. sausio mėn. 1 d.

 

  1. Pateikimo rinkai apribojimai

Taikomi diferencijuoti draudimai naudoti atskirus fluoro angliavandenilius, priklausomai nuo jų GWP ir pritaikymo. Dažniausiai taikomi apribojimai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje.

 

Draudimas įsigalioja nuo

 … m. sausio mėn. 01 d.

Pritaikymas Draudimas galioja šaldymo agentams, kurių GWP didesnis nei …
2015 Buitiniai šaldytuvai, šaldikliai 150
2020 Komerciniai šaldytuvai, šaldikliai 2 500
2022 Komerciniai šaldytuvai, šaldikliai 150
2020 Dauguma stacionarių HFC  įrenginių 2 500
2022 Centriniai įrenginiai, viršijantys 40 kW šaldymo galią;

Išskyrus kaskadinės šaldymo sistemos viršutinę pakopą

150

 

1 500

2020 Mobilūs oro kondicionieriai naudojami patalpose 150
2025 Oro kondicionieriai  kuriuose užpildyta mažiau kaip 3 kg šaldymo agento 750

 

Pastaba: tai galioja naujoms sistemoms, parduotoms po lentelėje nurodytos datos, būsimoms  sistemoms.

 

  1. Sistemos su gamykliniu užpildymu

Nehermetiškai užsandarintus įrenginius su gamykliniu užpildymu gali instaliuoti tik bendrovės, kuriose dirba darbuotojai turintys darbo su F dujomis kvalifikaciją. Tokios sistemos pavyzdžiu yra atskirų blokų oro kondicionavimo įrenginys, kurio išorinis (lauko)  blokas  yra jau gamykloje užpildytas šaldymo agentu.